Frågor och svar

Här har vi samlat några av de frågor som vi ofta har fått genom åren i Projekt TAKK för språket.

De som har svarat på frågorna är;

Luz Solano

Projektledare för TAKK för språket
Fil. Mag. Specialpedagogik
Verksamhetsledare MiM Kunskapscentrum

Eva-Kristina Salameh

Leg logoped, med dr
Logopedmottagningen
Språkens Hus
Skånes universitetssjukhus

Britt Cleasson

AKK pedagog
Dart Kommunikation och Dataresurscenter

Marie Jakobsson

Utvecklingsledare
Utbildningsförvaltningen
Center för Skolutveckling

Kommer mitt barn aldrig att prata om jag börjar med AKK och TAKK?

Att använda AKK och TAKK hindrar inte på något sätt barnet från att börja med talat språk. I stället hjälper AKK och TAKK till med att få igång språkutvecklingen hos barnet, eftersom barnet inte bara hör talat språk genom öronen utan också får extra stöd genom att titta på bilder, tecken och andra sätt att uttrycka sig. Om ditt barn har förmåga att lära sig talat språk så kommer det att göra detta, men genom att använda AKK och TAKK underlättar du språkutvecklingen för barnet så att det både kan förstå och själv kommunicera med omvärlden, vilket kan sägas vara en förutsättning för att utveckla talat språk.

Kommer inte mitt barn att bli förvirrat av både tecken och tal på två språk?

Vår hjärna är gjord för att hantera flera språk, och forskningen har visat att detta gäller även flerspråkiga barn med grava funktionshinder. Flerspråkiga barn distribuerar eller sprider sitt ordförråd över två eller flera språk, och därför är det viktigt att ordförrådet får växa även på modersmålet. Man kan behöva använda olika ord/tecken i sina olika språk eftersom de talas/används i olika sammanhang.

Jag har tecknat svenska tecken och pratat modersmålet i flera månader men barnet pratar bara svenska tillbaka till mig. Kommer han någon gång att lära sig modersmålet?

Alla barn behöver höra sina språk så ofta som möjligt för att lära sig dem. Du märker säkert att barnet förstår vad du säger på modersmålet och det visar att modersmålet utvecklas. Fortsätt teckna och prata modersmålet och använd det tillsammans med barnet på ett lekfullt sätt (genom sånger, ramsor eller berättelser). Uppmuntra barnet till att ibland säga vad det vill på flera språk och visa att du uppskattar när barnet använder modersmålet!

Kan man använda samma tecken till två språk?

Jadå, även om teckenspråket som man lånar tecknen från kan skilja sig åt i olika länder, går det utmärkt att använda svenska tecken till barnets olika språk. Det är ju i Sverige barnet kommunicerar med sin omgivning. Kom bara ihåg att när du som förälder eller annan anhörig lär dig tecknen, ska du säga det på ditt eget språk. Lär du tecknet på svenska genom att du samtidigt säger det svenska ordet, kan det vara svårt att sedan göra tecknet och säga det på ditt modersmål.

Jag har lärt mig tecken på svenska men har läst nu att man kan teckna på svenska och använda sitt modersmål. Problemet är att jag har svårt att prata mitt modersmål tillsammans med de svenska tecknen! Vad ska jag göra?

Det är lättare att lära sig använda svenska tecken tillsammans med modersmålet om man får använda modersmålet från början. Men det är absolut möjligt att börja använda ditt modersmål tillsammans med de svenska tecknen även i efterhand. Tänk och säg högt först på modersmålet de meningar eller ord som du vill stödja med tecken. Då vet du vad det är som ska stödjas och kan lägga tecken till det du vill säga. Börja med några ord i taget och gör det varje dag så kommer du efter en tid att kunna välja vilket språk du vill använda dina svenska tecken med!

Varför är tecken lättare att förstå och använda än talat språk?

Tecken använder andra kanaler än tal. Tecknen uppfattas med synen uttrycks med händerna och kroppen. Genom att komplettera talet med tecken blir talet tydligare.

  • tecken kräver mindre finmotorik
  • är mer konkreta och tydliggör det talade språket
  • gör att vuxna pratar tydligare
  • ökar koncentrationen

Mitt barn kastar bilderna jag visar honom. Vad ska jag göra för att han ska bli intresserad av bilderna?

Barnet kommer att visa intresse om du och familjen använder sig av bilderna för att berätta saker för varandra. På precis samma sätt som barnet blir intresserat av talat språk som familjen pratar, blir barnet intresserad av tecken, bilder eller annan kommunikation som ni använder i hemmet. Sätt upp bilderna eller bildkartorna där du behöver dem (i vardagsrummet, hallen eller på toaletten) och peka på bilderna när du pratar med barnet om vad det ska göra men även när du själv vill berätta vad du gjort eller tänker göra.

Vad ska jag göra om barnet redan använder egna tecken?

Att barnet använder egna tecknet visar på att det vill ha kontakt och kommunicerar med sin omgivning. Bekräfta att du har förstått vad barnet vill och visa samtidigt det rätta tecknet. Detta är viktigt om barnet kommer använda TAKK i framtiden och möta andra TAKK-användare eftersom kommunikationen kan förvåras om barnet använder egna tecken.

Varför kastar mitt barn bilderna?

Barn behöver tid att lära och en omgivning som visar hur man gör. När ett barn får bilder eller kommunikationskartor är det svårt för barnet att veta vad det ska göra med bilderna eller kartan. Barnen kanske kastar, viftar, biter eller börjar titta på bilderna. Först när föräldrar och personal pekar på och använder bilderna i naturliga situationer kan barnet börja förstå hur man kommunicerar med dem. Exempel på situationer att börja peka på bildkartan är i leksituationer, när man pratar om något man varit med om eller vid påklädning.

Ska man prata samtidigt som man använder tecken?

Ja, tecknet ska vara ett stöd till det du säger, ett sätt att komplettera ditt tal.

Om ditt barn hör, är det viktigt att så långt som det är möjligt kommunicera med det på samma sätt som med andra i din omgivning. Samtidigt är det en hjälp för barnet att både höra ordet och se tecknet.

Varför börjar inte mitt barn tecknar, jag har tecknat i flera veckor nu?

Det tar tid att lära sig ett språk, därför kan det ta lång tid för ett barn innan de själva börjar teckna. Börja använda tecken och gör det i naturliga situationer. Teckna t ex TACK varje gång du äter. Först måste barnet uppmärksamma att du gör något och sedan upptäcka att du gör samma sak varje gång, till sist kanske barnet börjar imitera tecknet. Från början kanske barnet inte tecknar exakt på samma sätt som dig. Men tillräckligt bra för att ni ska förstå varandra

Har elever i grundsärskolan rätt till modersmål samt studiehandledning?

Enligt skolförordningen kap 5 paragraf 4 resp. 7 har alla elever oavsett skolform rätt till modersmål och studiehandledning på modersmål.

Skolförordningen 2011:185

Har elever i gymnasiesärskolan rätt till modersmål samt studiehandledning?

Enligt gymnasieförordningen kap 4 paragraf 14 har alla elever rätt till modersmål och enligt kap 9 paragraf 9, har även alla elever som har behov av studiehandledning på sitt modersmål rätt till det.Gymnasieförordningen 2010:2039